Jahia Dev Forum > Confused between...

0 (0 Good)
0 (0 Bad)

Confused between Jahia and dotcms as a java CMS

by  tutu101108@gmail.com »  2018/12/13 07:14

Một người đàn ông Canada vô cùng may mắn khi giành được giải thưởng 1 triệu đô la trong trò chơi xổ số LOTTO 6/49 tại nước này. Người chiến thắng tâm sự rằng đây là lần thứ hai trong đời ông đối mặt với sự thay đổi cuộc sống.

Người may mắn đó là Garth Holding, sống tại Durham, ông trúng số giải 1 triệu đô vào ngày 25/6/2016 giải LOTTO 6/49. Mặc dù đây là lần đầu tiên mà Garth đã trúng vé số nhưng chắc chắn không phải là lần đầu tiên ông đã có một kinh nghiệm thay đổi cuộc sống.

Xem thêm : XSHCM

Một người đàn ông may mắn trúng Lotto 2 triệu đô

Theo Garth thì vào năm 2004, ông đã một lần đối mặt với sự thay đổi khủng khiếp thì gặp một tai nạn thảm khốc. Ông kể lại rằng, khi đó, Garth và vợ ông đang đi xe với một tốc độ cao, và xe của họ đã gặp phải một va chạm trực diện mạnh.

Do điều chỉnh vị trí khiến cho mọi tác động mạnh đều tập trung tại cơ thể mình khiến Garth bị thương rất nặng, vợ ông chỉ bị thương nhẹ.

Garth cho biết ông đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng tim ngừng đập, gãy xương chậu, cánh tay và chân sau, sau khi phẫu thuật, ông đã rơi vào hôn mê hơn một tháng. Garth nói: “Theo đúng nghĩa đen thì tôi bị hỏng từ đầu tới chân.”

Thông tin kết quả xổ số 3 miền nhanh nhất chính xác nhất: Xo so thanh pho Ho Chi Minh

Garth đã phải ngồi xe lăn suốt 8 năm với nỗ lực điều trị, cho tới năm 2012, ông mới bắt đầu đi lại được trên đôi chân của chính mình. Tuy nhiên, điều mà vụ tai nạn này để lại trong cuộc sống của ông còn nặng nề hơn nhiều.

Kết quả XSMT ngày 25/12/2018

Cho tới tháng 6 năm 2016, trong khi mua vé số tại Shell và Variety Eckhardt của trên quốc lộ 4 ở Durham, cuối cùng may mắn đã mỉm cười với ông khi giành được vé độc đắc duy nhất trong giải lần này.

Lên kế hoạch cho tương lai của mình, Garth cho biết rằng mình và vợ sẽ đi du lịch: “Vợ tôi yêu nước, cô ấy là một bậc thầy về lặn. Mặc dù vợ tôi rất thích lặn hồ, nhưng giấc mơ của cô ấy là có thể lặn trong đại dương.

Mùa thu này chúng tôi sẽ đến các Quần đảo Turks và Caicos, chúng tôi không thể chờ đợi. Cả cuộc đời tôi đã là một cuộc hành trình và chiến thắng xổ số là một chương tuyệt vời trong câu chuyện của tôi”.

Kết quả xổ số hôm nay cập nhật vô cùng chính xác của xsmn.me chúng tôi : XSHCM - XSTP - Kết quả xổ số Hồ Chí Minh trực tiếp hôm nay - SXHCM - KQXSHCM

 • Confused between Jahia and dotcms as a java CMS
  2018/12/25 02:58

  tutu101108@gmail.com <p>Một người đ&agrave;n &ocirc;ng Canada v&ocirc; c&ugrave;ng may mắn khi gi&agrave;nh được giải thưởng 1 triệu đ&ocirc; la trong tr&ograve; chơi xổ số LOTTO 6/49 tại nước n&agrave;y. Người chiến thắng t&acirc;m sự rằng đ&acirc;y l&agrave; lần thứ hai trong đời &ocirc;ng đối mặt với sự thay đổi cuộc sống.</p> <p>Người may mắn đ&oacute; l&agrave; Garth Holding, sống tại Durham, &ocirc;ng tr&uacute;ng số giải 1 triệu đ&ocirc; v&agrave;o ng&agrave;y 25/6/2016 giải LOTTO 6/49. Mặc d&ugrave; đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n m&agrave; Garth đ&atilde; tr&uacute;ng v&eacute; số nhưng chắc chắn kh&ocirc;ng phải l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n &ocirc;ng đ&atilde; c&oacute; một kinh nghiệm thay đổi cuộc sống.</p> <p>Xem th&ecirc;m :&nbsp;<a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PLbHCNPebkALRc_lMgRAit5nVdqT24Pf_h"><strong>XSHCM</strong></a></p> <p><a href="https://i.pinimg.com/564x/2a/77/5c/2a775c7d1ecbd037a0d42aa783bf1fc8.jpg"><em><img alt="" border="0" src="https://i.pinimg.com/564x/2a/77/5c/2a775c7d1ecbd037a0d42aa783bf1fc8.jpg" /></em></a></p> <p><em>Một người đ&agrave;n &ocirc;ng may mắn tr&uacute;ng Lotto 2 triệu đ&ocirc;</em></p> <p>Theo Garth th&igrave; v&agrave;o năm 2004, &ocirc;ng đ&atilde; một lần đối mặt với sự thay đổi khủng khiếp th&igrave; gặp một tai nạn thảm khốc. &Ocirc;ng kể lại rằng, khi đ&oacute;, Garth v&agrave; vợ &ocirc;ng đang đi xe với một tốc độ cao, v&agrave; xe của họ đ&atilde; gặp phải một va chạm trực diện mạnh.</p> <p>Do điều chỉnh vị tr&iacute; khiến cho mọi t&aacute;c động mạnh đều tập trung tại cơ thể m&igrave;nh khiến Garth bị thương rất nặng, vợ &ocirc;ng chỉ bị thương nhẹ.</p> <p>Garth cho biết &ocirc;ng đ&atilde; được đưa tới bệnh viện trong t&igrave;nh trạng tim ngừng đập, g&atilde;y xương chậu, c&aacute;nh tay v&agrave; ch&acirc;n sau, sau khi phẫu thuật, &ocirc;ng đ&atilde; rơi v&agrave;o h&ocirc;n m&ecirc; hơn một th&aacute;ng. Garth n&oacute;i: &ldquo;Theo đ&uacute;ng nghĩa đen th&igrave; t&ocirc;i bị hỏng từ đầu tới ch&acirc;n.&rdquo;</p> <p>Th&ocirc;ng tin kết quả xổ số 3 miền nhanh nhất ch&iacute;nh x&aacute;c nhất:&nbsp;<a href="https://gab.ai/xsmnme/posts/36581865"><strong>Xo so thanh pho Ho Chi Minh</strong></a></p> <p>Garth đ&atilde; phải ngồi xe lăn suốt 8 năm với nỗ lực điều trị, cho tới năm 2012, &ocirc;ng mới bắt đầu đi lại được tr&ecirc;n đ&ocirc;i ch&acirc;n của ch&iacute;nh m&igrave;nh. Tuy nhi&ecirc;n, điều m&agrave; vụ tai nạn n&agrave;y để lại trong cuộc sống của &ocirc;ng c&ograve;n nặng nề hơn nhiều.</p> <p><a href="https://i.pinimg.com/564x/c5/bb/91/c5bb91838246454aa2185410a8933b16.jpg"><em><img alt="" border="0" src="https://i.pinimg.com/564x/c5/bb/91/c5bb91838246454aa2185410a8933b16.jpg" /></em></a></p> <p><strong><em>Kết quả XSMT ng&agrave;y 25/12/2018</em></strong></p> <p>Cho tới th&aacute;ng 6 năm 2016, trong khi mua v&eacute; số tại Shell v&agrave; Variety Eckhardt của tr&ecirc;n quốc lộ 4 ở Durham, cuối c&ugrave;ng may mắn đ&atilde; mỉm cười với &ocirc;ng khi gi&agrave;nh được v&eacute; độc đắc duy nhất trong giải lần n&agrave;y.</p> <p>L&ecirc;n kế hoạch cho tương lai của m&igrave;nh, Garth cho biết rằng m&igrave;nh v&agrave; vợ sẽ đi du lịch: &ldquo;Vợ t&ocirc;i y&ecirc;u nước, c&ocirc; ấy l&agrave; một bậc thầy về lặn. Mặc d&ugrave; vợ t&ocirc;i rất th&iacute;ch lặn hồ, nhưng giấc mơ của c&ocirc; ấy l&agrave; c&oacute; thể lặn trong đại dương.</p> <p>M&ugrave;a thu n&agrave;y ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ đến c&aacute;c Quần đảo Turks v&agrave; Caicos, ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng thể chờ đợi. Cả cuộc đời t&ocirc;i đ&atilde; l&agrave; một cuộc h&agrave;nh tr&igrave;nh v&agrave; chiến thắng xổ số l&agrave; một chương tuyệt vời trong c&acirc;u chuyện của t&ocirc;i&rdquo;.</p> <p>Kết quả xổ số h&ocirc;m nay cập nhật v&ocirc; c&ugrave;ng ch&iacute;nh x&aacute;c của xsmn.me ch&uacute;ng t&ocirc;i :&nbsp;<a href="https://plus.google.com/104520107454253178531/posts/bGyKcZmGZNt"><strong>XSHCM - XSTP - Kết quả xổ số Hồ Ch&iacute; Minh trực tiếp h&ocirc;m nay - SXHCM - KQXSHCM</strong></a></p> <p> <style type="text/css"><!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> </style> </p>

 • Number of messages  1
  Registration date Dec 13, 2018
  Contact
  Share
  Feedback

  Get in touch

  Whether you are a current user or if you are just evaluating Jahia, we are here to help.

  Contact us

  Share this page